Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne "Szansa" w Grzybowie

7. lutego 2013 r.Posted by Admin

 

Statut Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"

§ 2.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Grzybowo w gminie Września.

§ 4.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie"(Dz.U.Nr 96,poz.873) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6.
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

W trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi, działalność stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców wsi.

§ 7.
Celem stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi,
2) integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie,
4) promowanie zdrowego stylu życia.

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie przedszkola, szkoły społecznej (podstawowej i gimnazjum), świetlic środowiskowych
, 2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, ochronę przyrody i krajobrazu,
4) tworzenie i prowadzenie bazy turystycznej,
5) organizowanie festynów, zlotów rekreacyjno-turystycznych,
6) szeroko rozumianą promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,
8) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

§ 8a.
1.Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
2.Działalność odpłatna pożytku publicznego:
a) przedszkola (PKD 80.10 A)
b) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD 80.42 B)
c) działalność turystyczna, pozostała(PKD 63.30 D)
d) działalność związana ze sportem, pozostała(PKD 92.62 Z)
e) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.34Z)
f) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72 Z)
g) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 91.33 Z).
3.Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
a) przedszkola (PKD 80.10 A)
b) szkolnictwo podstawowe (PKD 80.10 D)
c) szkolnictwo gimnazjalne(PKD 80.21 A)
d) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 85.14 F)
e) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania(PKD 85.32 C)
f) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 91.33 Z)
g) działalność turystyczna, pozostała (PKD 63.30 D)
h) działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.34 Z)
i) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72 Z).
4.Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

§ 9.
Dla realizacji swych statutowych celów, stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.

§ 10.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia – ich prawa i obowązik.

§ 11.
1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być:
a) pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
b) cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli przedstawią rekomendację co najmniej 2 członków stowarzyszenia),
c) małoletni w wieku od 16 do 18 lat (będą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli w składzie Zarządu stowarzyszenia większość stanowić będą osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych),
d) małoletni poniżej 16 lat ( za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ) jednak bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w realizacji celów statutowych.

§ 12.
1. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały Zarządu stowarzyszenia, zwykłą większością głosów.

2. Członkowie wspierający składają oświadczenie woli Zarządowi stowarzyszenia, który w tej kwestii podejmuje stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa. Formę i rodzaj wspierania stowarzyszenia, członkowie wspierający ustalą z Zarządem.

3. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności stowarzyszenia. Do ich obowiązków należy przestrzeganie postanowień statutu.

§ 13.
1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są:
e) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia,
f) dbać o jego dobre imię,
g) czynnie realizować cele stowarzyszenia,
h) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.
2. Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, a także prawo do składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia.

§ 14.
Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje przez:
1. Pisemną rezygnację złożoną Zarządowi.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działanie sprzeczne ze statutem,
b) utratą praw obywatelskich orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu,
c) śmierć członka.

§ 15.
Od uchwały Zarządu w sprawie określonej w § 14, pkt. 2 a, b przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia tego gremium. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§ 16.
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Ich kadencja trwa 5 lat.

§ 17.
Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18.
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub na uzasadniony pisemny wniosek:
a) ogółu członków stowarzyszenia,
b) członków Komisji Rewizyjnej.
2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć ( w pierwszym terminie) co najmniej połowa członków uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony godzinę później, dla skuteczności obrad - dowolna liczba członków.
3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi, a także zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) powoływanie i odwoływanie Prezesa stowarzyszenia, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
b) uchwalanie programu działania stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) uchwalanie zmian statutu,
f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez stowarzyszenie innych organizacji,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich -1 zł/msc.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie stowarzyszenia, wymaga większości 3 głosów przy obecności połowy członków (w pierwszym terminie) a w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos.

§ 19.
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków.
2. Oprócz Prezesa, w skład zarządu wchodzą: Wiceprezes, Skarbnik i 2 członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
3. Do kompetencji zarządu należy:
a) przyjmowanie członków stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia
, c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz stowarzyszenia.
4. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 20.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia,
b) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu stowarzyszenia

§ 21.
1. W przypadku zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia wymienionych w § 16, pkt. 2 i 3, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie następuje w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
3. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§ 22.
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji funduszy krajowych i zagranicznych, ofiarności publicznej. Cały dochód przeznacza się na działalność statutową stowarzyszenia, o której mowa w § 7 i 8.
2. Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes i jeden z członków Zarządu.
5. Osoby, o których mowa w pkt. 4 mogą podejmować zobowiązania majątkowe w imieniu stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot pozostających aktualnie w dyspozycji stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań majątkiem stowarzyszenia swoim członkom,członkom organów,pracownikom oraz osobom,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub innym, zwanych "osobami bliskimi".
7. Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków,członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
9. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy, a także od ich osób bliskich.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu, a majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel, określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".
4. Statut obowiązuje z chwilą uzyskania przez stowarzyszenie postanowienia o zarejestrowaniu w sądzie i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.